MOBILISERING FÖR BREDBANDSUTBYGGNAD PÅ LANDSBYGDEN I HÄRNÖSANDS KOMMUN

Nu startar ett projekt i Härnösand med att öka tillgången till bredband. Med satsningen vill man göra det möjligt för människor att driva företag även utanför de större tätorterna och göra det möjligt att bo och leva i kommunen men samtidigt ha tillgång till snabb digital kommunikation. 

Det kommunala bolaget Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) som kommer att att driva projektet i samarbetet med kommunen, kunder, myndigheter. Med projektet vill skapa möjligheter att bygga ut bredband på landsbygden, som annars hade haft svårt att få tillgång till fiberbredband. HEMAB kommer att engagera och mobilisera boende, företagare, föreningar, byalag för att skapa förutsättningar för att få igång en kostnadseffektiv byggnation av fiberbredband. Som en del i detta kommer HEMAB att kartlägga och identifiera områden för utbyggnad, ta fram tekniska förutsättningar och även ta fram informationsmaterial. Projektet ska resultera i 800 intresseanmälningar från landsbygden. På sikt är målet att se till att nå Sveriges och kommunens mål med att fler boende och företagare ansluter sig till fiberbredband och även att skapa nya jobb på landsbygden.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Kontaktperson: Linda Johansson, projektledare, linda.johansson@hemab.se, 0611-55 75 07

LAG:s motivering till valt insatsområde och vald fond:
Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden  med särskild  inriktning  inom  insatsområde 2: Attraktiva  boende- och besöksmiljöer, med motiveringen:  Att  prioriterade projekt bidrar till fiberutbyggnad  är den högst prioriterade insatsen i Leader Höga Kustens utvecklingsstrategi.  Det  prioriterade projektet ska bidra till att utveckling av landsbygden genom  utbyggnaden av fiberbredband  så att människor kan bo, leva och verka  i hela kommunen utifrån sina behov av digital  kommunikation.

Projektet fokuserar på att mobilisera inför utbyggnad av bredband i områden på landsbygden där det utan någon form av ekonomiskt bidrag inte är lönsamt att bygga ut fiberbredband.  Projektet kan direkt  härledas  ur utvecklingsstrategin och leaderområdets mål där just  bredbandsfrågan  pekas  ut som  en nyckelfråga för landsbygdens utveckling och har bäring framförallt på insatsområde 2 gällande attraktiva boende- och besöksmiljöer,  men som har en positiv påverkan även på insatsområde  1 genom att man med  fiberbredband  skapar  förbättrade  utvecklingsmöjligheter för företagande  i landsbygden.

Projektet uppfyller leaderområdets villkor för projekt och är nytänkande  i den meningen att projektägarna  vill skapa förutsättningar för att bygga ut fiberbredband i områden på landsbygden där det inte tidigare funnits  den möjligheten. Projektet ska bidra till att både företag och nya arbetstillfällen skapas.

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande: 
Härnösands Energi & Miljö AB
Projekttyp, fond och åtgärd: Projektstöd inom Landsbygdsfonden för landsbygdsutveckling. Genomförandeprojekt.
Insatsområde: 2 – attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal utveckling
Bedömning: Ansökan får 305 poäng (urvalskriterier)
Projektstöd från EU och staten: 1 508 000 SEK
Offentlig medfinansiering från LAG: 
517 000 SEK
Offentligt stöd från projektägaren: 226 863 SEK