HÄRNÖSAND LANDSBYGD 2.0
Ett nytt landsbygdsprojekt har påbörjats i Härnösand som ska utveckla service och boenden samt nya mötesplatser och en vandringsled. Det är kommunen som är driver projektet och målsättningen är bland annat ett växande näringsliv och fler jobb. 

Projektet startar till hösten och ska pågå i tre år.  Härnösands projekt Landsbygd 2.0 bygger på tidigare erfarenheter och på vad som framkommit vid workshops med kommunens landsbygdsråd och föreningar på landsbygden.

Projektet är uppdelat i tre arbetsområden varav ett är ”Landsbygdens boenden”. Bland annat ska en kartläggning av befintliga boenden och mark för nybyggen göras. Målet är både nyinflyttning och generationsväxling. Ett annat projektområde är ”Mötesplatser och service”. Där är tanken att utveckla befintliga servicepunkter som exempelvis bibliotekstjänster samt att förbättra den digital informationen om kommunens aktiviteter, besöksmål och andra tjänster. Nya mötesplatser av olika slag ska också tas fram genom att te.x. samutnyttja lokaler för olika verksamheter.

Det tredje området är ”Affärsutveckling och friluftsliv” där tanken är att både anlägga en ny vandringsled och att utveckla befintliga leder. Kommunen vill med detta skapa affärsmöjligheter för entreprenörer och ett utvecklat friluftsliv för boende. I anslutning till lederna kommer kommunen även att arbeta för att serveringar och evenemang ska utvecklas. I projektet kommer man också att skapa professionella och säljbara paket av de ny produkter och/eller tjänster som ska skapas genom affärsutvecklingen i projektet.

INFORMATION OCH KONTAKT: 
Kontaktperson: Henrik Olsson, projektledare,henrik.olsson@harnosand.se, 070-1919360

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
Härnösands kommun
Projekttyp, fond och åtgärd: Projektstöd inom Landsbygdsfonden för landsbygdsutveckling. Genomförandeprojekt.
Insatsområde: 1 – Hållbar näringslivsutveckling genom lokal utveckling.
Bedömning: 280 poäng (urvalskriterier)
Projektstöd: 2 235 679 SEK
Offentlig medfinansiering, stödbelopp LAG:
764 291 SEK
Offentligt stöd från övriga: 198 416 SEK
LAG:s motivering till valt insatsområde och vald fond: LAG beslutar att prioritera projektet. Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leaderområdet, med särskild inriktning inom insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling, där det också skapar förutsättningar för en övergripande  hållbar utveckling av landsbygden  i kommunen.