TALKO – Ung delaktighet på landsbygden

Föreningar har en nyckelroll i både bevarandet av vårt kulturella arv och skapandet av det sociala kapitalet i vårt samhälle. Genom det transnationella projektet TALKO vill vi skapa hållbara modeller för ett strategiskt och strukturerat arbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje, vi-anda och en känsla av meningsfullhet.

I Finland finns det för närvarande över 105 000 registrerade föreningar, och i Sverige är antalet ungefär det dubbla. Projekthelheten TALKO är ett 2,5-årigt, transnationellt Leader-samarbete, vars syfte är att hjälpa föreningar i Finland och Sverige att uppdatera sina verksamhetsformer för att passa dagens samhälle. Namnet kommer från finlandssvenskan, där ‘Talko’ betyder frivilligt, oavlönat lagarbete. Projektet är ett samarbete mellan yrkeshögskolan Centria & yrkeshögskolan Novia, Leader Höga Kusten, Leader Polaris och Sorsele United & Leader Lappland 2020. Vardera samarbetspartner driver projekt för föreningsutveckling med olika fokusområden.

Leader Höga kusten ställer inom ramen för projektet frågan ”Hur skapar vi mångfald i den ideella sektorn?” och fokuserar arbetet på ungas engagemang. Projektet har fyra delområden;

  • Attitydförändring – hur skapas en positiv bild av landsbygden där unga kan trivas och utvecklas
  • Förbättrade förutsättningar för att unga ska kunna engagera sig
  • Ökad kunskap inom föreningslivet kring hur man stöttar ungas delaktighet och engagemang
  • Fler unga som engagerar sig för landsbygdsutveckling i Höga kusten

INFORMATION OCH KONTAKT:
Kontaktperson:
Projektledare Maaike Smit, 070 – 241 73 82, maaike@leaderhogakusten.se

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
Sökande:
  Lokalt Ledd Utveckling av Höga Kusten
Fond: Landsbygdsfonden.
Insatsområde: 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer
Projektstöd från EU och staten: 373 679 SEK
Regional finansiering:
184 051 SEK

LAG:s motivering: Projektet bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategin för Leader-området, gällande uppsatta mål inom landsbygdsfonden med särskild inriktning inom insatsområde 2: attraktiva boende- och besöksmiljöer, där projektet bidrar till ett innovativt föreningsliv och ökad delaktighet och inkludering av unga i lokalsamhället.