Bo leva verka

Det blir allt tydligare att fler och fler vill bo i landsbygder och Leader Höga Kusten genomför därför ett projekt för att stärka möjligheterna och öka attraktiviteten för att bo, leva och verka i Höga Kusten.

Om projektet

Syftet med projektet är att skapa samverkan och aktiviteter kring hur vi som område i högre grad kan bli en attraktiv plats för fler att bo, leva och verka i.

Bakgrunden till projektet är de goda möjligheterna att använda det starka varumärket Höga Kusten för mer än ”bara” besöksnäring. Genom projektet vill vi nyttja varumärket för att påbörja ett arbete som på lång sikt ska leda till ett attraktivare Höga Kusten för fler. Offentlig, privat och ideell sektor ska arbeta tillsammans i projektet och på så sätt utveckla och synliggöra Höga Kustens möjligheter.

Projektets mål

  • Skapa samverkan/plattform för bo-leva-verka-frågor i Höga Kusten på lokal, kommunal och områdesövergripande nivå
  • Öka attraktionen för platsen bland arbetsgivare och distansarbetare
  • Testa lokala initiativ för ökad attraktivitet och service
  • Nyföretagande och ökad sysselsättning

”Vår vision är att fler ska kunna bo, leva och verka i vårt område. Kanske du?”

Cowork Höga Kusten, ett nätverk av kreativa arbetsplatser i Höga Kustens landsbygder som skapats genom projektet

Under projekttiden

Vad har projetet resulterat i?

 • Nio lokala initiativ för att öka områdets attraktivitet samt möjlighet att bo leva och verka i, bland annat: Boendeinventering, utveckling av cowork på fyra platser och genomförande av Nature’s Calling.
 • Stärkt och samverkan mellan Höga Kustens fyra kommuner som nu gemensamt jobbar vidare med talangattraktion och inflyttning under gemensamt varumärke. Projektet Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten utformades för att ta nästa steg kring detta. 
 • Nätverket Cowork Höga Kusten startades och samlar cowork i Höga Kustens landsbygder.
 • Ett nytt företag skapades och tre företag utvecklade nya verksamhetsgrenar kopplat till cowork och talangattraktion.
 • Två heltidsanställningar utvecklades, som ska fortsätta arbeta med bo-leva-verka-frågorna på Höga Kusten-nivå.

Efter projekttiden

Vad händer nu?

I projektet har många olika aktiviteter genomförts, i samverkan och parallellt med varandra. Eftersom många organisationer varit delaktiga i genomförandet, är det nu många organisationer som också delar på ansvaret att föra projektets resultat vidare. Leader Höga Kusten kommer fortsätta stötta initiativ för talangattraktion och inflytt. Destination Jobb har beviljats leaderstöd  projekt för att arbeta med välkomnandet av ny kompetens och nya människor till området. I Ullånger arbetar man vidare med sin vision om ett trygghetsboende, Cowork Höga Kusten fortsätter sitt samarbete och vi vet redan nu att det finns fler intressenter som vill att starta ytterligare cowork i området.

Destionation Jobb arbetar vidare med en gemensam plattform för talangattraktion och information om Höga Kusten, i det arbetet ingår förutom Leader alla kommuner och Höga Kusten Destinationsutveckling. Nature’s Calling på frilftsbyn blir en årlig festival i FriluftsByn, Höga Kusten, där du får chansen att uppleva makalöst vacker natur, inspireras och bjudas in till Höga Kusten.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Lokalt Ledd Utveckling av Höga Kusten

Projektledare
Felicia Edholm
Tel: 070–563 09 78
Epost: felicia@leaderhogakusten.se

Webb och sociala medier
Cowork Höga Kusten
Cowork Facebook

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
690 583 kr

Regional finansiering:
340 138 kr

Total finansiering
1 030 721 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Regionalfonden

Logo eu Strukturfond leader