Förstudie agenda 2030

Förstudien ska utreda förutsättningar för en satsning eller ett projekt som bidrar till hållbara landsbygder i Höga Kusten.

Om stödet

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i dagens samhälle, något som också avspeglas i vilka stöd och strategier som arbetas fram hos främjandesystemet (myndigheter, Leader m.fl.). Även hos konsumenter blir hållbara platser, produkter och tjänster allt viktigare. Vi ville med förstudiestöden därför uppmuntra och främja utvecklingsidéer kopplade till Agenda 2030.

2021-2023 beviljade Leader Höga Kusten 15 förstudiestöd till organisationer med idéer som på ett tydligt sätt ville undersöka förutsättningarna för idéer som 1) rymdes inom något av insatsområdena och 2) bidrog till måluppfyllnad hos något eller några av målen i Agenda 2030.

Förstudiestödet kunde sökas i ett av två insatsområden:

  1. Hållbar näringslivsutveckling
  2. Attraktiva boende- och besöksmiljöer
Om stödet

Sökbart maxbelopp: 60 000 kr
Stödnivå: 100 %, med ideell tid som medfinansiering
Målgrupp: Föreningar, företag och organisationer verksamma i Leaderområdet.

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.

Genomförda insatser

High Coast Creative

Hållbara affärer genom nya nätverk

Syftet med förstudien är att skapa mer affärer i Höga Kusten genom att bygga nätverk och synlighet mellan grupper som i dag inte träffas. Vår idé är att dennaförstudie ska samverka med en förstudie som Företagarna Örnsköldsvik genomför och addera en test av en praktisk metod där kreatörer och handlare svararupp mot behov som större företag har när det kommer till inredning. Vi kommer att testa metoden att knyta samman potentiella kunder (industrimännen) medkreatörer och handlare under ett event där vi satt samman lokalt producerade miljöer till överkomliga prislappar. 

Om projektet

Projektägare: High Coast Creative
Plats: Örnsköldsvik
Leaderstöd: 60 000 kr

Käpphästtävling

Ökad ung delaktighet

Syftet med förstudien är att skapa en strategi för hur Föreningsnämnden tillsammans med unga kan skapa bättre förutsättningar för målgruppen att etablera sig inom de gröna näringarna. Föreningsnämnden vill öka vår kunskap kring unga i landsbygder och speciellt hos de som redan har anknytning till de gröna näringarna idag, inom familjen, via utbildning osv. Genom förstudien ska vi lära oss mer om målgruppens behov, men också ta fram en eller flera konkreta aktiviteter för att skapa delaktighet och på sikt föryngring i näringen.  

Om projektet

Projektägare: Föreningsnämden Västernorrland
Plats: Höga Kusten
Leaderstöd: 60 000 kr

Sagostig

Höga Kusten Nord mot 2030

Det övergripande syftet på lång sikt är att skapa fler hållbara, lönsamma och attraktiva företag inom naturturism, besöksnäring samt kreativa- och kulturella näringar i vårt område. Med det som utgångspunkt tror vi att intresset för Höga kusten Nord kan öka och bidra till en mer socialt och ekonomiskt hållbar plats att både bo på och att besöka. 

Om projektet

Projektägare: GFG-Bygdsam
Plats: Örnsköldsvik
Leaderstöd: 60 000 kr

Bild på Sofie och Agneta från Bygdsam Nätradalen

Naturunderstödd rehabilitering – även i Västernorrland?

Bygdsam Nätradalen önskar utreda möjligheterna att fortsätta ta ett samhällsansvar och samtidigt vara en del av lösningen för sjukskrivna och de som står långt från arbetsmarknaden. Det finns en stark önskan om att bidra till ökad hälsa och välbefinnande för den målgrupp som en rehabträdgård skulle passa för. Genom förstudien är förhoppningen att hitta samverkansformer mellan det offentliga, och det privata näringslivet för att kunna genomföra detta.

Om projektet

Projektägare: Bygdsam Nätradalen
Plats: Örnskäldsvik
Leaderstöd: 60 000 kr

Käpphästtävling

Småskalig vätgasproduktion i landsbygdsverksamhet

Att ta fram underlag och kontakter för att på sikt utreda möjligheterna till en större förstudiekopplat till tillverkning av vätgas från biogas och solel för användning inom lantbrukssektorn. Detlångsiktiga syftet är att göra lantbruken mer självförsörjande och mindre beroende av importeradenergi, drivmedel och gödsel.

Om projektet

Projektägare: Maskinring Norrland/Örnsköldsvik
Plats: Örnsköldsvik
Leaderstöd: 60 000 kr

Käpphästtävling

Större gemenskap och ökad beredskap

Tillsammans med Nyföretagarcentrum Örnsköldsvik vill de fyra Bygdsamföreningarna i Örnsköldsviks kommun skapa ett projekt som ska syfta till att inspirera till ett ökat företagande pålandsbygden. Detta genom att visa på de möjligheter som finns i landsbygd medlivsstilsföretagande samt förvaltning av befintliga verksamheter. För att skapa detta projekt vill vigenomföra en förstudie som undersöker hur vi bäst går till väga och vilka ytterligaresamarbetsparter som är intresserade av att vara med på resan. 

 

Om projektet

Projektägare: Bygdsam Anundsjö
Plats: Örnsköldsvik
Leaderstöd: 60 000 kr

Nordingrå kostby

Nod Nordingrå – hållbar besöksutveckling

Tanken är att förbereda ett större utvecklingsprojekt genom denna förstudie, genom en serie workshops där vi kartlägger deltagarnas kompetenser, tid och möjlighet att bidra långsiktigt mot tydliga mål. Vi analyserar metoder för hur vi kan tillvarata dem i den här processen och i vår framtida samverkan. 

Om projektet

Projektägare: Destination Nordingrå Ekonomisk förening
Plats: Kramfors
Leaderstöd: 60 000 kr

Nordingrå kostby

Gång- och cykelväg

Syftet med förstudien är arbeta fram möjligheter för hur vi kan genomföra anläggandet aven gång-och cykelväg i det angivna området; Hulte/motorbanan och Lägdom-Fröland samt Pendlarparkering för cykelvid E4.

Om projektet

Projektägare: Häggdångers intresseförening
Plats: Härnösand
Leaderstöd: 60 000 kr

Bild på Jenny Vinterqvist

Metod för att sätta konsten på kartan

Syftet är att ta fram en metod för att sätta Konsten och konstnärligt betydelsefulla platser på kartan i Höga Kusten – enklare, mer strukturerat ochåteranvändbart. Detta kommer stärka Höga Kusten som plats för både boende och besökare. Nu och framöver, för samtliga aktörer som har intresse av att lyftakonst och geografiska platser i den bemärkelsen.

Om projektet

Projektägare: Artdot HB
Plats: Kramfors
Leaderstöd: 60 000 kr

Bild på Jenny Vinterqvist

Möjligheternas hus

Undersöka hur en underutnyttjad byggnad i Mellansel kan bli en mötesplats för folk i bygden med aktiviteter både socialt och praktiskt.

Om projektet

Projektägare: Mellansels Kulturskatter Ekonomisk förening
Plats: Örnsköldsvik
Leaderstöd: 60 000 kr

Bild på Jenny Vinterqvist

Tranaparken – Atktivitets- & mötesplats

Syftet är att undersöka möjigheten att utveckla och utöka ett aktivitets- och mötesområde iSkorped, s.k. ”Tranaparken”. Med hjälp av lokala intressenter och konsulter vill vi ta fram skisser påaktivitetsområdet för att visualisera och tydliggöra vår målbild för att i sin tur med hjälp av detmöjliggöra tydliga ansökningar för större projektstöd.

Om projektet

Projektägare: Skorpeds SK
Plats: Sollefteå
Leaderstöd: 60 000 kr

Bild på Jenny Vinterqvist

Ortsutveckling Nensjö

Att undersöka förutsättningarna för att starta ett ortsutvecklingsprojekt på Nensjö, förankra idén hos medlemmarna i byalaget samt lägga grunden till en projektplan.

Om projektet

Projektägare: Nensjö Byalag
Plats: Kramfors
Leaderstöd: 60 000 kr

Skuleberget

Herrgårdsflyglar för besöksutveckling

Att undersöka förutsättningarna för att starta ett ortsutvecklingsprojekt på Nensjö, förankra idén hos medlemmarna i byalaget samt lägga grunden till en projektplan.

Om projektet

Projektägare: Nätra Hembygdsförening
Plats: Örnsköldsvik
Leaderstöd: 60 000 kr

Skuleberget

Viksjö solgemenskap

Att ta reda på intresse, kostnader och möjligheter till att starta, bygga och driva en gemensamt ägd solcellsanläggning i Viksjö med omnejd.

Om projektet

Projektägare: Viksjö Framtid Ekonomisk Förening
Plats: Härnösand
Leaderstöd: 60 000 kr

Nyfiken? Vill du veta mer?

Vi hjälper gärna till! info@leaderhogakusten.se   Adress Brandellvägen 9 873 98 Nordingrå Org.nr 802540-7399
Integritetspolicy & cookies
Leader nationellt leadersverige.se