Testa er idé

Har ni en projektidé och är nyfiken på leaderstöd? Testa er idé nedan för att se vilka möjligheter som finns!

Kan er idé bidra till vår utvecklingsstrategi?

Allt leaderstöd som vi fördelar ska gå till satsningar som ryms inom något av våra tre insatsområden. Då vet vi att projektet har förutsättningar att bidra till vår strategi. Vi tänker oss nämligen strategin som ett pussel, kanske kan din projektidé vara en av bitarna? I så fall har du tagit första steget mot att söka leaderstöd!

Våra instatsområden

Ett hållbart näringsliv

I detta insatsområde ryms insatser som syftar till att möta leaderområdets
behov av att öka antalet entreprenörer och attrahera arbetskraft och kompetens.

Attraktiva platser

I detta insatsområde ser vi därför satsningar som stärker Höga Kustens attraktivitet att bo, leva, verka och besöka – en nivå till.

Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle

I insatsområdet ser vi satsningar i samverkan, som bidrar till att fler känner sig delaktiga, inkluderade och engagerade.

Var ska projektet genomföras?

För att en ansökan ska beviljas stöd av Leader Höga Kusten måste projektet gynna vårt verksamhetsområde. Vårt område består av Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsviks kommuner. Örnsköldsviks centralort är ett undantag och ingår inte eftersom den inte räknas som landsbygd.

Hur är det med omfattningen?

Hos oss finns det möjlighet att söka stöd för att genomföra såväl projekt som delprojekt. Det är omfattningen och inriktningen på idén avgör vilket.

Större satsningar

Projekt

Att söka finansiering för ett projekt är rätt väg om satsningen är omfattande. 

  • Projektidén ska passa inom ett av insatsområdena ovan.
  • Ansökan görs digitalt i Jordbruksverkets e-tjänst.
  • Den som söker måste bidra med ideellt arbete eller egna medel.
  • Beslut fattas löpande av vår styrelse. Vid bifall ska även Jordbruksverket fatta formellt beslut, det tar ca 3-5 månader.

Det finns generellt inget tak för hur mycket du kan söka.

Mindre satsningar

Delprojekt

Delprojekt är ett bra alternativ för mindre satsningar som inte kräver så stor budget. Delprojekt genomförs inom ramen för paraplyprojekt som vi på Leader Höag Kusten driver, vilket innebär mindre administration och snabbare beslut.

  • Projektidén måste gå i linje med paraplyprojektets inriktning. 
  • Ansökan görs i formulär som finns tillgängliga här på vår webbsida.
  • Den som söker måste bidra med ideellt arbete eller egna medel. 
  • Beslut fattas löpande vid styrelse- och presidiemöten. Formellt beslut av Jordbruksverket krävs inte. 

Villkor och stöd varierar mellan olika paraplyprojekt, ofta är maximalt stöd att söka 50 000 kr. 

Använd vår checklista!

Använd checklistan nedan för att testa er idé. Ju fler du svarar JA på, desto större chans är det att satsningen kan beviljas leaderstöd.

Nytta för många

Kommer projektet gynna och innebära förbättring för fler än de som genomför projektet?

Jämställdhet

Är projektet utformat så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Kapacitet

Finns eventuell medfinansiering och plan för hur projektet ska genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet genomföras för att skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet? Ingen får hindras att påverka eller delta i projektet pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Nu är det hög tid att kontakta oss på verksamhetskontoret!

Vi hjälper dig vidare!