Grön omställning i Höga Kusten

Under 2023 och 2024 arbetar Leader Höga Kusten tillsammans med Kramfors, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun gemensamt för att hitta vägar att skynda på den gröna omställningen.

Om projektet

Leader Höga Kusten ska tillsammans med Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsviks kommuner arbeta för att fler utvecklingsidéer för hållbar omställning genereras, coachas och växlar upp stöd i Höga Kustens landsbygder.

I Leader Höga Kustens strategi finns uttalade behov kring lokal hållbar omställning men det är få aktörer som vill kliva fram och driva utvecklingen för att möta de behoven. Hållbarhetsutvecklare i kommunerna märker också att det är svårt att veta hur man från offentligt håll kan främja bra initiativ av aktörer vill driva den gröna omställningen.

Leader, tillsammans med kommunerna, ska därför titta på hur vårt område kan bli bättre på att arbeta med och främja grön omställning – tillsammans.

Under 2024 satsar vi 400 000 kr på lokala omställningsinitiativ. I varje kommun kommer det finnas intressanta aktiviteter och nätverk att delta i, det kommer bland annat bli fokus på ökad livsmedelsproduktion, ökad cykeltillgänglighet och aktiviteter där samiskt kulturarv och grön omställning möts.

– Vi ser dessa 400 000 kr som en start på någonting större. Vi letar hela tiden efter människor och organisationer som vill driva utvecklingsidéer kopplat till hållbarhet och grön omställning. Jag uppmanar alla att hålla utkik de aktiviteter som kommer ske nu under året och att kontakta oss om man har andra idéer som skulle göra vårt område mer attraktivt och hållbart, Felicia Edholm, projektledare.

Samverkansnätverket i projektet består av projektledaren på Leader Höga Kusten och hållbarhetsstrategerna Sofia Larsson (Kramfors Kommun), Maiike Smit (Sollefteå Kommun) och Daniel Johannsson (Härnösands Kommun) samt Lena Finne Jansson, enhetschef för Strategisk hållbar utveckling i Örnsköldsviks kommun.

– När vi är ute och möter boende, föreningar och företag i Höga Kusten är det många som uttalar behovet av att leva och verka mer hållbart, men som tycker det är svårt att omsätta tankarna till praktisk verkstad. Genom projektet vill vi undersöka hur vi tillsammans kan främja tillkomsten och genomförandet av utvecklingsidéer som bidrar till den ekologiska dimensionen av hållbarhet, säger Maaike Smit, hållbarhetsstrateg på Sollefteå Kommun.

Under hösten har nätverket träffats för att utbyta erfarenheter – vad händer (och vad händer inte) i kommunerna just nu och vilka utvecklingsmöjligheter finns det framåt. Under 2024 ligger fokuset på genomförande av lokala projekt, ”testbäddar”.

100 000 kr för att öka mängden odlade livsmedel i Sollefteå Kommun! 

Leader Höga Kusten beviljade den 5 mars 100 000 kr till projektet Odling i Sollefteå kommun, som ska användas i ett första steg för att öka mängden frukt- och grönt som produceras inom kommunen.

Projektet består av två delar:

1. Kartläggning
a. av odlare som har ett intresse av att odla mer, börja sälja eller öka befintlig försäljning.
b. av odlarens behov, hinder och idéer för att öka odling i kommunen.
c. av vilka hinder som finns och hur dessa kan överkommas för att få fler producenter introducerade till eller registrerade i systemet för DIS/offentliga köket?

2. Arena för kunskapshöjning
a. samordna kunskapshöjande insatser i form av workshops/föreläsningar, erfarenhetsutbyte eller enskild rådgivning med sakkunnig
b. utreda behovet av fortsättning av nätverket/kunskapsarenan för utveckling av odling inom Sollefteå kommun.

Projektet ska genomföras i samarbete med lokala odlare och med inspel och kunskap från Hushållningssällskapet Västernorrland och Jämtland/Härjedalen samt LRF kommungruppen i Sollefteå. Sollefteå kommun söker en projektledare – kolla på deras hemsida om du är intresserad av uppdraget! Odling i Sollefteå- vi söker en projektledare! – Sollefteå kommun (solleftea.se)

100 000 kr för att utforska och praktisera grön omställning ur ett samiskt perspektiv.

Leader Höga Kusten beviljade den 5 mars 100 000 kr till ett samarbetsprojekt mellan Orrestaaren Saemiesibrie, den lokala sameföreningen i Örnsköldsvik, och Örnsköldsviks kommun samt Örnsköldsviks museum. Pengarna ska användas för att genom dialog och praktiska workshops utforska hur det går att ta vara på samiska kunskaper om natur, hantverk och cirkuläritet och använda dem som ett verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle.

Projektet kommer även samarbeta med studenter från Mittuniversitetet/Umeå Universitet i sitt genomförande, för att se hur kunskaperna i detta projekt kan växlas upp och översättas till fler initiativ. Förhoppningen är en framtida uppväxling i ett eller flera projekt där ytterligare kunskap från vårt kulturarv tas tillvara för att bli en del i den gröna livsomställning vi står inför.

100 000 kr för att minska bilberoendet – Bajka Härnösand och Höga Kusten

Leader Höga Kusten beviljade den 18 mars 100 000 kr till ett samarbetsprojekt i Härnösands kommun. Projektet kommer att utgå från Härnösand central (resecentrum) och idén är att knyta ihop olika målpunkter och samtidigt minska bilberoendet för boende och besökare. Under projekttiden ska kommun, företag och föreningar undersöka förutsättningarna för samt utforma ett lånecykelsystem som byggs utifrån lokala krafter och samarbeten.

Om projektet

Projektperiod
ht 2023 – vt 2025

Projektägare
Samverkan mellan Leader Höga Kustens organisationer

Projektledare

Felicia Edholm
070-563 09 78
felicia@leaderhogakusten.se 

Webb och sociala medier
www.leaderhogakusten.se

 

Projektet i media
Om finansiering

Total finansiering
775 081 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden

Bild på Medfinansieras av Europeiska unionen