Vår Strategi

Vår lokala utvecklingsstrategi ligger till grund för utvecklingen i vårt området. Strategin utgör ramen för vår verksamhet under åren 2023-2030 och styr på så sätt vårt arbete och hur våra medel ska fördelas under perioden. Strategin baseras på lokala behov och har tagits fram i samarbete mellan offentlig, ideell och privat sektor.

Framtidens landsbygder i Höga Kusten 2030

Stöd från Leader Höga Kusten ska gå till satsningar som bidrar till att genomföra vår lokala utvecklingsstrategi – Framtidens landsbygder i Höga Kusten 2030. Strategin kan beskrivas som ett pussel, där projekten utgör bitarna. I strategin hittar ni vår vision och mål, våra principer och insatsområden.

Våra övergripande principer

Projekt som finansieras av Leader Höga Kusten ska bygga på samverkan och icke-diskriminering samt ta hänsyn till de planetära gränserna.

Samverkan – tillsammans når vi längre

Det krävs samverkan för att åstadkomma ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Leader Höga Kusten ger inte stöd för att utveckla ett enskilt företag/organisation utan beviljar stöd för idéer som genomförs i samverkan. Näringsliv, föreningsliv och/eller offentliga (minst två sektorer) behöver samarbeta kring en idé för att kunna få projektmedel.

Icke-diskriminering – motverka diskriminering och främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Att inte diskrimineras är en mänsklig rättighet och ska vara en självklar del i allt leaderarbete. I svensk lagstiftning finns skydd mot diskriminering enligt sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Varje projekt behöver fundera på hur man ska arbeta icke-diskriminerande genom att beskriva det i projektansökan.

Hållbar utveckling – ta hänsyn till de planetära gränserna

Det vi gör på lokal nivå hänger ihop med resten av världen. Vårt arbete är del av ett större sammanhang och i målsättningen om en hållbar utveckling inom planetens gränser. Därför behöver alla som vill driva leaderprojekt göra en plan för hur man ska genomföra sin idé på ett hållbart sätt, t.ex. minimera koldioxidutsläpp.

Våra tre mål

Stärka Höga Kusten som attraktiv plats

2030 är Höga Kusten en plats där man känner sig välkommen att bo, leva, verka och besöka. Det är en plats där människor förverkliga sina idéer, utvecklar sitt entreprenörskap och har en spännande fritid. En plats att längta till!

Vi bidrar till följande mål i Agenda 2030:

globala målen

Främja omställningen till ett hållbart Höga Kusten

2030 är fokus på hållbarhet en självklarhet, vi tar ett gemensamt ansvar att vårda vår vackra natur, minska utsläpp och dela resurser. Våra sociala och ekonomiska behov uppfylls inom ekologins gränser.

  Vi bidrar till följande mål i Agenda 2030:

  globala målen

  Förbättra inkludering och mångfald i Höga Kusten

  2030 är vi fler som gör saker tillsammans! Oavsett ålder, kön och funktionsförmåga tar vi del av och skapar aktiviteter gemensamt.

   Vi bidrar till följande mål i Agenda 2030:

   bild på globala målen

   Vår insatsområden

   Hos Leader Höga Kusten kan man söka stöd inom insatsområden för att bidra till ett eller flera av våra mål. Insatsområdena utgör strategins verktyg och anger inom vilka områden utvecklingsinsatser ska ske för att nå strategins mål. Projekt ska drivas i ett av tre insatsområden för att bidra till måluppfyllnad i ett eller flera av målen i strategin.

   Ett hållbart näringsliv

   Bidra till en attraktiv plats, hållbar omställning och inkludering och mångfald.

   Det kan exempelvis handla om: 

   • Paketera hållbara Höga Kusten-upplevelser för att fler ska kunna besöka och driva företag i Höga Kusten 12 mån/ året.
   • I samverkan mellan företag & föreningar skapa affärsmodeller som gynnar såväl klimat som människor.
   • Utveckla affärsidéer som har fler värden än bara ekonomiska; ex cirkulär ekonomi och social inkludering.
   Bild på Bondbönorna

   Attraktiva platser

   Stärker Höga Kustens attraktivitet att bo, leva, verka och besöka.

   Det kan exempelvis handla om:

   • Utveckla besöksnäringen i samverkan med lokalbefolkning, markägare och lokala företagare.
   • Stärka den sociala sammanhållningen genom att involvera fler och nya grupperi bygdens utvecklin. 
   • Öka tillgången till service genom samverkan och digitala lösningar.
   • Öka tillgången till attraktiva året-runt-boenden.
   Bild på tjej som cyklas MTB

   Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle

   Det är tillsammans med engagemang vi skapar utveckling. Inkluderande och hållbara samhällen bidrar till innovation.

   Det kan exempelvis handla om:

   • Utveckla aktiviteter och strukturer för att inkludera fler i civilsamhälle och näringsliv.
   • Skapa meningsfull fritid för fler.
   • Skapa samsyn om varumärket Höga Kusten.
   • Utveckla delningsekonomin.
   • Skapa aktiviteter som stärker såväl fysiskt som digitalt engagemang.
   Bild på barn på en klippa

   Förstudie

   Att genomföra en förstudie kan vara ett bra sätt att utreda förutsättningarna för ett större projekt eller satsning.

   Det kan exempelvis handla om:

   • Utreda insatser som kan bidra till att uppfylla strategins mål.
   • Projektidéer som behöver utredas innan det blir ett fullskaligt projekt och som passar inom ett av insatsområdena ovan.
   Bild på Mikael och Helena Lindnord