Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Plats för genomförande
Insatsområde
Temaområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

Projektet vill engagera alla Boteåbor, men vänder sig särskilt till nyinflyttade och personer som vill delta i ett gemensamt utvecklingsarbete.…

Projektet ska skapa ett än mer inkluderande, trivsammare och tryggare samhälle att bo, leva och verka i.…

”Beredda byar” riktar sig till allmänheten i kommunerna Örnsköldsvik och Sollefteå och bygger på ett underifrånperspektiv.…

Projektet ”Vårdkasen, ett friluftsliv för alla” syftar till att skapa förutsättningar för fler företag, tjänster och aktiviteter i området genom att attrahera fler besökare.…

Förstudien ska utreda förutsättningar för en satsning eller ett projekt som bidrar till hållbara landsbygder i Höga Kusten.…

Projektet ska bevilja stöd till lokala delprojekt i syfte att ta tillvara på ungas idéer för att skapa en inkluderande och attraktiv livsmiljö.…

Del 2. Projektet ska bevilja stöd till lokala delprojekt i syfte att ta tillvara på ungas idéer för att skapa en inkluderande och attraktiv livsmiljö.…

Leader Höga Kusten vill med Kortare insatser för ökat engagemang uppmuntra föreningar att inkludera fler i bygdens utveckling och samtidigt skapa attraktiva boende- och besöksmiljöer.…

Förstudien ska bidra till att inventera, identifiera och utreda vilken kultur som finns i dag runt om i vår kommun, men också ta reda på vilken kultur som önskas finnas.…

Projektet syftar till att knyta samman kulturarvsberättelser och upplevelser, delvis med digital teknik och med fokus på fysiska besöksmål.…

Syftet med projektet är att skapa intresse och nyfikenhet hos invånare i andra regioner genom att digitalt visa upp vilka möjligheter till livsstil ett boende i Höga Kusten ger.…

Leader Höga Kusten ska tillsammans med Höga Kustens fyra kommuner arbeta för att fler utvecklingsidéer för hållbar omställning genereras.…

Intresseföreningen söker stöd för att tillgängliggöra det kulturarv och den historia som finns på platsen, detta gör man med ett inkluderingsfokus där barn och unga är utpekade som en av målgrupperna men även det samiska kulturarvet.…

Projektet ”Paketera Höga Kusten Hållbart tillsammans” syftar till att gynna Höga Kusten Turisms 130 medlemsorganisationer (företag och föreningar) och underlätta för besökare att resa hållbart i Höga Kusten.…

Svanö Sportklubb, Svanö Folketshusförening och Svanö Kulturförening tar ett gemensamt grepp för att utveckla Svanö till en ännu mer attraktiv plats i Höga Kusten.…

Projektet ska undersöka och testa möjligheterna att kunna skapa ett centrum för jakt, fiske och naturupplevelser i området Höga Kusten Inland.…

Projektet ska undersöka och genomföra nya finansieringsmodeller för föreningsdriven verksamhet i kulturmiljöer.…

Projektet vill tillgängliggöra Nätra fjällskog som besöksområde både sommar- och vintertid.…

Projektet vill att besöksnäringen i orten ska växa och generera mer pengar till bygden vilket i sin tur ska stärka bygdens attraktivitet och lokala ekonomi.…

Projektet Songwriters of Kvarken är ett gränsöverskridande nätverk som innefattar hela kvarken regionen.…

En plattform som kan fungera som ett gemensamt skyltfönster för livet.…

Projektet Songwriters of Kvarken är ett gränsöverskridande nätverk som innefattar hela kvarken regionen.…

Sätten som vi konsumerar, producerar och distribuerar, men också identifierar och värderar produkter och tjänster håller på att förändras. En av de främsta drivkrafterna är...…

Den ideella föreningen Leader Sollefteå (LUS) har under sex år varit en motor i landsbygdsfrågor i Sollefteå kommun. Nu tar föreningen nästa steg...…

Den ideella föreningen Leader Sollefteå (LUS) har under sex år varit en motor i landsbygdsfrågor i Sollefteå kommun. Nu tar föreningen nästa steg...…

Intresset för såväl enskild som gårds- eller företagsanknuten odling ökar allt mer. Projektet vill möta den efterfrågan på mindre och halvstora odlingsanläggningar...…

Intresset för såväl enskild som gårds- eller företagsanknuten odling ökar allt mer. Projektet vill möta den efterfrågan på mindre och halvstora odlingsanläggningar...…

Intresset för såväl enskild som gårds- eller företagsanknuten odling ökar allt mer. Projektet vill möta den efterfrågan på mindre och halvstora odlingsanläggningar...…

Sätten som vi konsumerar, producerar och distribuerar, men också identifierar och värderar produkter och tjänster håller på att förändras. En av de främsta drivkrafterna är...…

Den ideella föreningen Leader Sollefteå (LUS) har under sex år varit en motor i landsbygdsfrågor i Sollefteå kommun. Nu tar föreningen nästa steg...…

I projektet ligger fokus på att ta fram nya metoder för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte bland dessa aktörer...…

Föreningar har en nyckelroll i både bevarandet av vårt kulturella arv och skapandet av det sociala kapitalet i vårt samhälle...…

Hur skapar vi en positiv syn på landsbygden och entreprenörsklimatet och på så sätt skapar en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft?…

Det blir allt tydligare att fler och fler vill bo i landsbygder och Leader Höga Kusten genomför därför ett projekt för att stärka möjligheterna och öka attraktiviteten för att bo, leva och verka i Höga Kusten.…

Allt fler vill satsa på landsbygden. För att det ska vara möjligt behöver också finansieringsmöjligheter finnas på plats. Därför startar...…

För att stötta turismen har projektet Hållbar turism i Nätradalen genomförts. Tanken är att detta projekt ska vara en fördjupning av Bygdsam Nätradalens vanliga verksamhet.…

Besöksnäringen får allt större betydelse för utvecklingen av bygden kring Skuleberget. För att besöksnäringen ska kunna växa är det viktigt att utnyttja nya säsonger, så att allt fler kan söka sig till området under alla årstider.…

Sommarlovsentreprenörer är ett beprövat koncept där ungdomar får utveckla sin entreprenörsförmåga under sommaren. I projektet vill ...…

Bredbandsbullerby projektet vill bygga moderna och attraktiva bostäder för människor som vill leva hållbart på landsbygden, därmed öka inflyttning till kommunen av kreativa och välutbildade människor.…

Ett landsbygdsprojekt har genomförts i Härnösand som har utvecklat service och boenden samt nya mötesplatser och en vandringsled. Det är kommunen som är driver projektet och målsättningen är bland annat ett växande näringsliv och fler jobb. …

I detta nyskapande projekt vill projektägarna förbättra service och skapa bättre förutsättningar för boende i landsbygden kring Lugnvik. Detta gör man med en nytänkande samverkansform för socialt företagande där samarbetspartnerna utvecklat en samhällsservicemodell. …

I och med att engagemanget kring miljö- och hållbarhetsfrågor ökar, ökar också handeln med begangnade varor. För att underlätta för föreningar som arrangerar återbruksevent, tar projektet fram ett verktyg för att minska tidskrävande administration kring eventet.…

I Nora har ett projekt genomförts för att öka områdets attraktivitet som bostadsort, för att locka besökare och för att skapa ett bra företagsklimat. Initiativet kommer från föreningslivet som tillsammans med kommunen vill utveckla området och framför allt längs den turistled som löper genom området.…

Örnsköldsviks kommun har en stark tilltro och vilja att utveckla landsbygden på olika sätt. Genom projektet Bygd och Stad i balans ska man i samarbete med Bygderådet, Arbetsförmedlingen och företagarföreningar arbeta bl.a. med att öka möjligheterna för entreprenörer på landsbygden, skapa inkluderande miljöer och en attraktivare landsbygd. …

På Ulvöarna har ett projekt genomförts med stöd av Leader Höga Kusten som ska utveckla erbjudandet kring Ulvöarna som...…

Efterfrågan och behovet av attraktiva seniorboenden ökar i hela Sverige. Nu ska ett unikt och vattennära boende...…

Coompanion kommer nu med samarbetspartners och Leader Höga Kustens stöd, att etablera en mikrofond för att underlätta möjligheten till mikrofinansiering...…

Örnsköldsviks kommun arbetar tillsammans med aktörer från tre norska och två andra svenska kommuner för att skapa en led för skoter och hundspann...…

Förening Mariebergs folketshus och Köja Mariebergs lokalhistoriska förening vill tillsammans med bl.a. Box Destilleri och Mariebergs kulturreservat förstärka besöksnäringen...…

I Kramfors har ett projekt genomförts för att öka intresset och förståelsen för vikten av fiberbaserat bredband på landsbygden. Det är det kommunala bolaget Kramfors Mediateknik som...…

Ökad tillgång till bredband i Härnösand. Med satsningen vill man göra det möjligt för människor...…

Sveriges målsättning är att 90 % av befolkningen bör ha tillgång till bredbandstjänster om minst 100 Mbit år 2020. Sollefteå kommun har antagit denna uppgift...…

Höga Kusten har på kort tid blivit en av Sveriges främsta friluftsdestinationer.  Vid Skuleberget startar nu ett projekt för att öka friluftsutbudet...…

En ny satsning på Hallstaberget ska nu förlänga säsongen. En backe som än så länge endast använts som slalombacke under vintern ska nu även få liv under sommaren.…

Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden” är ett projekt vars idé bygger på att Nordvik ska bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande…

Nordingrå Konstby driver projektet för att skapa en hållbar affärsmodell för konstnärer och kulturutövare i Höga Kusten och Västernorrland.…

En plattform som kan fungera som ett gemensamt skyltfönster för livet.…