Frågor & svar

Här hittar ni vanliga frågor och svar – för er som söker leaderstöd och för er som driver ett leaderprojekt.

Att söka stöd

Vem kan söka projektstöd?

Leaderprojekt bygger på samverkan. Föreningar, företag, och kommuner kan söka stöd för att främja utvecklingen i Höga Kusten tillsammans. Minst 2 av 3 sektorer (ideell, privat, offentligt) ska samarbeta i ett leaderprojekt.

Vad kan man söka stöd för?

Kostnaderna kan vara lön, indirekta kostnader, köpt tjänst, investeringar samt övriga kostnader som leder projektet framåt mot ett bestämt mål. Kostnader ska vara rimliga för att kunna uppfylla projektets mål och övergripande bidra till Höga Kustens landsbygdsutvecklingsstrategi. Stöd ges inte till underhåll/löpande kostnader.

Hur mycket stöd kan vi söka?

Vi utgår ifrån de lokala behoven och tillsammans med sökande organisation jobbar vi fram en rimlig och realistisk budget. Med andra ord börjar vi inte med att prata pengar utan vi inleder med att prata utvecklingsbehov och nyttan av det som man vill utföra.

 

Hur lång är ansökningstiden?

Ansökningstiden beror delvis på hur långt ni har kommit med era planer när ni kontaktar oss för första gången. Projektansökan sker i fyra steg och hur lång tid den processen tar varierar.

När ni har skickat in en intresseanmälan för projektstöd diskuteras den av Leader Höga Kustens styrelse, som träffas ungefär 4 gånger per år. På hemsidan finns aktuell information om när er intresseanmälan behöver lämnas in.

Med hjälp av LAGs feedback arbetar ni med stöttning av en av våra projektcoachar vidare på en fullständig ansökan som skickas in via Jordbruksverket e-tjänst. Styrelsen beslutar om projektet blir beviljat. Efter detta skickas ansökan till Jordbruksverket för ett formellt beslut. Tiden mellan styrelsens beslut och Jordbruksverkets beslut är varierande men brukar vara nånstans mellan 3 och 5 månader. Kostnader får tas från och med ansökan är inskickad i Jordbruksverkets e-tjänst, men sker på egen risk innan det formella beslutet från Jordbruksverket. Detta kan vara bra att veta innan man till exempel gör stora investeringar i ett projekt.

 

Att driva projekt

Vad är ett betalningsbevis?

Ett underlag som visar att ni betalat ut pengarna från projektägarens konto och till vem pengarna har gått till. Finns oftast att ladda ner i er organisations internetbank.

 

Vilka administrativa saker måste vi vara beredda på när jag driver ett projekt?

När ert projekt får ett formellt beslut från Jordbruksverket får ni ett startbesked. I det brevet står detaljerad beskrivit vilka villkor och föreskrifter som gäller för ert projekt. De viktigaste är:

  • Att särredovisa projektet: Redovisa projektens utgifter och intäkter separat från er vanliga bokföring, t.ex. genom ett särskilt projektbok/ redovisning eller kostnadsställe i bokföringen.
  • Vilka krav som finns när ni kommunicerar om projektet, t.ex. kravet av att använda EUs logotyp för stöd när ni kommunicerar om ert projekt.
  • Vad ni ska göra när ni inte kan uppfylla syfte och mål.
  • På vilket sätt ni ska följa lagen om offentlig upphandling.
  • Hur länge ni ska behålla investeringar som köpts genom projektet: Minst 5 år efter slututbetalning.

Eftersom utbetalning görs i efterskott är det viktigt med att säkerställa att ni har bra likviditet, minst 30% för sökt projektstöd.

Tänk även på att styra upp den ekonomiska delen i projektet bra från början: Samla alla fakturor och betalningsbevis löpande och planera in när du ska göra dina ansökningar om utbetalning.

 

När får vi pengarna?

Alla medel som vi beviljar betalas ut i efterskott. Därför är det viktigt att redan i början av projektet planera för hur ni ska kunna ligga ute med pengar under en tid innan er ansökan om utbetalning är beviljad och utbetald. När kostnader uppstått kan en ansökan om utbetalning skickas till Jordbruksverket. Tänk på att varje ansökan om utbetalning behöver handläggas av Jordbruksverket och detta kan ta upp till 3 till 5 månader. Leader Höga Kusten rekommenderar att ni skapar en rutin att återsöka medel minst varje kvartal. Kom även ihåg att de sista 20% av det sökta beloppet inte betalas ut förrän projektet är slutredovisat.

Det finns möjlighet att ansöka om förskott på stödet så snart ni fått det formella beslutet från Jordbruksverket – det gäller alla förutom kommuner och myndigheter.

 

Kan vi få ett förskott?

Det finns möjlighet att ansöka om förskott på stödet så snart ni fått det formella beslutet från Jordbruksverket – det gäller alla förutom kommuner och myndigheter.

I beslutet kan ni se hur mycket stöd ni kan få från Jordbruksverket, projektstödsdelen. Det är den summan som ligger till grund för vad ni kan få i förskott. Ni kan ansöka om upp till 50% av projektstödsdelen i förskott, dock högst 250 000 kronor.

Kom ihåg att redovisa utgifter även för förskottet, det är en del av ert beviljade stöd. Redovisar gör ni i samband med ansökan om del- och slututbetalning.

Ni ansöker om förskott via Jordbruksverkets e-tjänster.

 

Vad är särredovisning?

Särredovisning betyder att ni i er bokföring på ett tydligt och överskådligt sätt ska kunna visa vilka utgifter och intäkter hör till projektet i förhållande till er övriga verksamhet. Den separata redovisningen ska skickas in med varje ny ansökan om utbetalning och avse den period ni söker utbetalning för. Exempel på metoder för särredovisning är:

  • Projektkod, resultatenhet eller kostnadsställe i organisationens bokföring
  • Ett eller flera bokföringskonton som är särskilt avsedda för projektet eller investeringen. Dessa konton ska vara märkta med ett specifikt namn eller nummer. Konton får omfatta andra utgiftsposter än de som redovisats i ansökan om utbetalning, förutsatt att dessa tillhör projektet.

 

Vad gör vi om vårt projekt drar ut på tiden?

När ni inte hinner att avsluta projektet innan projektets slutdatum är det viktigt att ni tar kontakt med Leaders verksamhetskontor. Detta innebär nämligen att ni ska ansöka om ändring av ert beslut om stöd. ni ska göra en ändringsansökan om projektet ändrar sin inriktning, slutdatum, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt ändras jämfört med hur det var tänkt. Ni ska lämna ansökan om ändring av beslutet på blankett till ditt leaderkontor.

Om ni redovisar utgifter eller genomför aktiviteter som inte framgår av ert beslut om stöd kan det leda till avdrag, därför måste ni i så fall få dessa ändringar godkända innan utgifterna kan vara stödberättigande. Om leaderkontoret eller Jordbruksverket beviljar er ansökan om ändring gäller ändringen från den dag er ansökan om ändring kom in till leaderkontoret.

 

Hur räknar man på ideella timmar?

I ett leaderprojekt är det ett krav att jobba ideellt. Ideellt arbete betyder frivilligt & oavlönat arbete. Detta är för att vi vet att engagemanget för projektet är en viktig förutsättning för att projektet ska nå sina mål och vara hållbart långsiktigt. Läs mer om hur många ideella timmar som krävs för ert projekt i blanketten för intresseanmälan. Tänk på att ideella timmar inte räknas som medfinansiering, utan att det är timmarna ni lägger ner i projektet utöver er egen finansiella medfinansiering i projektet. Det ideella arbetet syftar till att visa vilket engagemang ni skapat i er bygd genom ert projekt.

 

Finns det krav när vi kommunicerar om vårt projekt?

När ni informerar om ert projekt eller er investering ska det framgå att pengarna kommer från EU. Det ska finnas en EU-logotyp som består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats. Rätt logotyp laddar ni ner på Jordbruksverkets hemsida.

Använd gärna även Leader Höga Kustens logotyp när ni kommunicerar era projekt. Kontakta oss så skickar vi rätt filer till er.

Det finns specifika regler om storlek och placering av loggorna. Det är viktigt att följa dessa regler eftersom det kan leda till avdrag om man inte uppfyller dem. Kolla på Jordbruksverkets hemsida för mer information.

När ni annonserar på sociala media för projektet finns det också särskilda krav kring användning av loggor. Ta kontakt med leaderkontoret innan du gör en annons!