Hållbara kulturmiljöer i Örnsköldsvik

Projektet ska undersöka och genomföra nya finansieringsmodeller för föreningsdriven verksamhet i kulturmiljöer.

Om projektet

Projektet ska undersöka och genomföra nya finansieringsmodeller för föreningsdriven verksamhet i kulturmiljöer. Genom att koppla ihop ideella aktörer med näringsliv (kulturella och kreativa näringar) och det offentliga ska projektet söka goda exempel och testa hur samverkan inom ett geografiskt avgränsat kulturmiljöområde kan gynna områdets utveckling socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

De tre föreningar som ingår i projektet äger eller förvaltar fastigheter som finns i högt ansedda kulturmiljöer, två av dem bedriver verksamhet i områden som är klassade som riksintresse. Besökstrycket är högt till samtliga och det börjar bli svårt att driva verksamheterna på ideell basis, parallellt med detta finns en ökad efterfrågan från kulturella och kreativa branscher att hitta lokaler för sina företag eller att använda unika platser som utgångspunkt för sina företag. Projektet vill därför sammanföra dessa intressenter för att se om båda parter kan gynnas av samarbete. På så sätt kan kulturmiljöerna även framgent hållas tillgängliga för allmänheten och det ideella föreningslivet kan ge plats för nya företag. 

Ann holst – Örnsköldsviks kommun

”När projektet avslutas hösten 2025 kommer besökarantalen ha ökat, det finns nya samarbeten både mellan de aktuella föreningarna samt mellan förening och näringsliv.”

Om projektet

Projektperiod
ht 2023 – ht 2025

Projektägare
Örnsköldsviks Kommun, tillsammans med Brynge Kulturförening, Ulvö Kapellag och Grundsunda Hembygdsförening

Projektledare

Ann Holst
070-641 53 55
ann@annholst.se

Webb och sociala medier
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 130 000 kr

Medfinansiering från sökande
110 900 kr

Total finansiering
1 109 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden

Bild på Medfinansieras av Europeiska unionen