Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling

Coompanion kommer med samarbetspartners och Leader Höga Kustens stöd, att etablera en mikrofond för att underlätta möjligheten till mikrofinansiering, rådgivning och stöd i affärsutveckling till bl.a. föreningar, kooperativ och små företag på landsbygden att genomföra tänkta investeringar där det annars kan vara svårt att lösa bl.a. finansiering.

Om projektet

Coompanion ska tillsammans med olika samarbetspartners som exempelvis Idrottsförbundet, Hela Sverige ska leva, skapa en struktur för och etablering av en regional mikrofond för Västernorrlands kommuner. Mikrofonden ska fungera som en plattform för social ekonomi och skapa en stödstruktur för mikrofinansiering som bankgarantier, mikrolån eller borgen för lån samt rådgivning.

Mikrofonden fungerar som ett komplement till befintligt finansieringssystem och riktar sig till framförallt till småföretag och föreningar, sociala företag, stiftelser, byalag, som har svårt att få banklån eller lösa finansieringen på annat vis.

För möjliggöra satsningar på landsbygden kommer Mikrofonden att bidra med borgen eller mikrolån för att små företag m.fl. ska kunna genomföra sina investeringar. Projektet ska även skapa intresse för Mikrofondens möjligheter, säkerställa likviditet och ordna en etableringskonferens för att få finansiärer till fonden. Styrkan i upplägget är att Mikrofonden förvaltas och driftas av lokala och regionala organisationer med god kännedom om det lokala affärslivet.

Mikrofonden finansieras genom verksamhetsbidrag och serviceavgifter från stat och landsting. Samarbete sker med redan etablerade regionala mikrofonder och Mikrofonden Sverige. Mikrofonden kommer att ta emot kapital från privatpersoner, organisationer och offentliga aktörer som vill investera i lokalt förankrade verksamheter. För att en bred grupp ska få nytta av fondens verksamhet kommer fonden att fokusera på ungas inflytande och etablering, jämställdhet mångfald och likabehandlingsfrågor.  Coompanion ser på sikt att Mikrofonden kommer att skapa flera arbetstillfällen och bidra till fler affärer i Höga Kustens kommuner.

* Den sociala ekonomin är den tredje sektorn, alltså ingår inte i privat eller offentlig sektor. Den genererar utveckling på landsbygden genom t ex väg, vatten och avloppssamfälligheter och genom fiberbredbands-föreningar och hembygds- idrotts- kultur- och skolföreningar till exempel.

Om projektet

Projektperiod

Projektägare
Coompanion Västernorrland

Projektledare
Susanne Vinderå,
Tel: 070-591 19 93
Epost: susanne.vindera@coompanion.se

Webb och sociala medier
Webbplats

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
621 842 kr

Regional medfinansiering
213 466 kr

Egen finansiering:
92 814 kr

Total finansiering
621 842 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond