Samverkan och nätverk i Nora

I Nora har ett projekt genomförts för att öka områdets attraktivitet som bostadsort, för att locka besökare och för att skapa ett bra företagsklimat. Initiativet kommer från föreningslivet som tillsammans med kommunen vill utveckla området och framför allt längs den turistled som löper genom området. 

Om projektet

Nora har en stark tradition av drivna och aktiva föreningar och företagare som arbetar för bygdens utveckling. Med den nya turistvägen ser man nu stora möjligheter att utveckla turismen och näringslivet. Nu vill man tillsammans med kommunen ta krafttag och ta fram goda idéer som kan utveckla området.

En arbetsgrupp med föreningar och företag från Nora har bildats för att tillsammans med kommunen, handeln och hotell skapa idéer, visioner och samarbeten för utveckling kring utvalda knutpunkter i Nora. Knutpunkterna ligger alla längs den nya turistleden i Nora och utgörs av Berghamn/Östanö, Nyadal, Hörsångs havsbad och Torrom.

Samarbetet och projektet ska resultera i bättre marknadsföring av området och i skapande av en ny hemsida och informationsmaterial om Nora som besöksmål. Målsättningen är även att långsiktigt ha skapat två nya besöksanledningar i området som skapar förutsättningar för entreprenörer att utveckla sin turismverksamhet. På sikt är målet också att ha skapa arbetstillfällen, ett gynnsamt företagsklimat och att bli attraktiv som bostadsort, framförallt för yngre barnfamiljer.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Noramacken ekonomisk förening

Projektledare
Åke Sjöberg
Tel: 070-546 62 57
Epost: akesjoberg@mail.se

Webb och sociala medier
Norabygden

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
512 550 kr

Regional medfinansiering
175 950 kr

Egen finansiering:
76 500 kr

Total finansiering
765 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Eu logga Landsbygdsfond