Kom igång

Ett framgångsrikt projekt baseras på er bygds behov och drivkrafter, därför är det allra första steget att prata ihop er lokalt. I detta tidiga skede behöver ni också läsa på om Leader Höga Kustens principer, mål och insatsområden.

Vilken förändring vill ni ska ske?

Alla projekt börjar med en idé. Kanske har ni i bygden länge pratat om hur ni skulle vilja utveckla er plats, kanske har tanken precis väckts. Att träffas och prata om er plats utvecklingspotential är startskottet för allt förändringsarbete och kan såklart även vara ett första steg mot att genomföra ett leaderprojekt. Kanske är ni redan organiserade i till exempel ett byalag, idrottsförening eller bygdebolag? Bjud in medlemmar och andra som kan vara intresserade och börja fundera – vilken förändring vill vi ska ske?

Svårt att börja? Utgå från dessa frågor:

1. Hur ser nuläget ut: Vilka är våra utmaningar? Vilka är våra styrkor? Vad har vi? Vad saknas?
2. Hur ser det ut 2030: Vad har vi för vision och mål?

Bild på ungdomar på en bänk i Höga Kusten

Vi har en idé! Vad behöver vi veta för att söka stöd?

Stöd från Leader Höga Kusten ska gå till satsningar som bidrar till att genomföra vår strategi ”Framtidens landsbygder i Höga Kusten 2030”. Strategin kan beskrivas som ett pussel, där projekten utgör bitarna. Nu behöver ni läsa strategin för att se om er idé kan bidra till pusslet. I strategin beskriver vi våra mål, insatsområden och principer. Dessa behöver ni ha koll på för att se om er idé kan beviljas leaderstöd.

  Mål och insatsområden… hur fungerar det?

  Alla projekt som drivs med stöd av Leader Höga Kusten ska bidra till ett eller flera av våra mål: Stärka Höga Kusten som attraktiv plats; främja omställningen till ett hållbart Höga Kusten och förbättra inkludering och mångfald i Höga Kusten. Insatsområdena anger inom vilka områden utvecklingsinsatser kan ske, projekt ska drivas i ett av de tre insatsområdena för att bidra till måluppfyllnad i ett eller flera av målen i strategin. Nedan finns exempel på vad projekt inom respektive insatsområde kan handla om.

  Ett hållbart näringsliv

   

  Insatsområdet för projekt med siktet inställt på att möta Höga Kustens behov av att öka antalet entreprenörer och attrahera arbetskraft och kompetens.

  Projekt i detta insatsområde kan till exempel...

  • Paketera hållbara Höga Kusten-upplevelser för att fler ska kunna besöka och driva företag i Höga Kusten 12 månader om året.
  • I samverkan mellan företag & föreningar skapa affärsmodeller som gynnar såväl klimat som människor.

  Projekt i detta insatsområde kan till exempel...

  • Utveckla affärsidéer som har fler värden än bara ekonomiska; ex cirkulär ekonomi och social inkludering

  Attraktiva platser

   

  Insatsområdet för projekt som stärker Höga Kustens attraktivitet att bo, leva, verka och besöka – en nivå till.

  Projekt i detta insatsområde kan till exempel...
  • Utveckla besöksnäringen i samverkan med lokalbefolkning, markägare och lokala företagare.
  • Stärka den sociala sammanhållningen genom att involvera fler och nya grupper, till exempel unga och utrikesfödda, i bygdens utveckling.

  Projekt i detta insatsområde kan till exempel...

  • Öka tillgången till service genom samverkan och digitala lösningar.
  • Möjliggöra för fler att bo, leva och verka i Höga Kusten genom distansarbete.
  • Öka tillgången till attraktiva året-runt-boenden.

  Ett engagerat & inkluderande civilsamhälle

  Insatsområdet för projekt med fokus på att skapa platser där fler känner sig sig delaktiga, inkluderade och engagerade.

  Projekt i detta insatsområde kan till exempel...

  • Utveckla aktiviteter och strukturer för att inkludera fler i civilsamhälle och näringsliv, oavsett bakgrund, ålder, kön och funktionsförmåga.
  • Skapa meningsfull fritid för fler
  • Skapa samsyn om varumärket Höga Kusten.

  Projekt i detta insatsområde kan till exempel...

  • Utveckla delningsekonomin.
  • Skapa aktiviteter som stärker såväl fysiskt som digitalt engagemang.

  Var ska projektet genomföras?

  För att en ansökan ska beviljas stöd av Leader Höga Kusten måste projektet gynna vårt verksamhetsområde. Vårt område består av Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner. Örnsköldsviks centralort är ett undantag och ingår inte eftersom den inte räknas som landsbygd.

  Vilka ska genomföra projektet?

  Genom Leader kan samverkande organisationer (inom ideell, privat och offentlig sektor) söka pengar till utvecklingsprojekt som bidrar till att genomföra leaderområdets mål. Vi beviljar inte stöd till företag som vill utveckla sin egen verksamhet eller till privatpersoner. Inte heller för befintlig verksamhet, redan genomförda aktiviteter eller tillstånd och lov, t.ex. bygglov.

  Hur är det med omfattningen?

  Hos oss finns det möjlighet att söka stöd för att genomföra såväl små som lite större projekt, det är omfattningen och inriktningen på idén som avgör vilket. Det är också möjligt att söka stöd för att utreda förutsttningarna för en utvecklingsinsats.

  Större satsningar

  Projektstöd

  Att söka finansiering för ett projekt är rätt väg om satsningen är omfattande.

  • Projektidén ska passa inom ett av insatsområdena ovan och bidra till att uppfylla strategins mål.
  • Intresseanmälan om projektstöd lämnas alltid in för bedömning av styrelsen.
  • De som söker måste bidra med ideellt arbete och egna medel.
  • Beslut fattas löpande av vår styrelse. Vid bifall ska även Jordbruksverket fatta formellt beslut, det tar ca 3-5 månader.

  Det finns generellt inget tak för hur mycket stöd ni kan söka, budgeten ska vara rimlig i förhållande till vilken nytta projektet ska bidra med.

  Bild på landsbyggaren Johanna som vinkar från sitt fönster

  Utredande satsningar

  Förstudiestöd

  Att genomföra en förstudie kan vara ett bra sätt att utreda förutsättningarna för ett större projekt eller satsning.

  • Förstudien ska passa inom ett av insatsområdena ovan och utreda insatser som kan bidra till att uppfylla strategins mål.
  • Intresseanmälan om förstudiestöd lämnas alltid in för bedömning av styrelsen.
  • De som söker måste bidra med ideellt arbete och egna medel.
  • Beslut fattas löpande av vår styrelse. Vid bifall ska även Jordbruksverket fatta formellt beslut, det tar ca 3-5 månader.

  Det finns generellt inget tak för hur mycket stöd ni kan söka, budgeten ska vara rimlig i förhållande till vilken nytta projektet ska bidra med.  

  Mindre satsningar

  Småstöd

  Småstöd är ett bra alternativ för mindre satsningar som inte kräver så stor budget. Att genomföra idéer med hjälp av mindre stöd innebär mindre administration och snabbare beslut än projektstöd.

  • Idén måste passa in i aktuell utlysning. Mindre stöd går inte alltid att söka.
  • Ansökan görs i formulär som finns tillgängliga här på vår webbsida.
  • De som söker måste bidra med ideellt arbete.
  • Beslut fattas löpande av styrelsens arbetsutskott. Inget formellt beslut krävs från Jordbruksverket.

  Villkor och stöd varierar mellan olika mindre stöd, ofta är maximalt stöd att söka omkring 50 000 kr.