Förstudier Hållbara Attraktiva platser

Vad behöver just er bygd göra för att den ska bli mer attraktiv – nu och i framtiden? 

Hållbara attraktiva platser. 
 Nu finns nya förstudiemedel att söka!  

Syftet är att utreda vilka behov er landsbygd har och/eller vilken kompetens er bygd behöver för att utvecklas till en hållbar attraktiv plats. Genom förstudien ska ni i er bygd lära er mer om och utreda hur man kan utveckla ett hållbarhetstänk i era kommande utvecklingssatsningar. 

Med attraktiva platser menas att man ska göra insatser som den specifika platsen behöver för att den ska ses som mer attraktiv för de som bor, lever och verkar där men även för besökare. Detta ser såklart olika ut för varje ort, därför ska ni på er plats utreda vilka saker som just er plats behöver för att bli mer attraktiv.

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk. En hållbar plats kan beskrivas som en plats där dagens behov uppfylls utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vad detta innebär i praktiken är inte alltid lätt att definiera, därför finns nu möjligheten att söka förstudiestöd med fokus på att er bygd ska få kompetens om hur ni kan jobba hållbart i ert fortsatta utvecklingsarbete. Läs mer om de Globala målen nedan. 

Vi på Leaderkontoret finns som bollplank och stöttning i hur just er bygd kan applicera det i ert utvecklingsarbete.

Antalet förstudier vi beviljar: I denna omgång kommer det beviljas två förstudier i vardera kommun. Alltså två stycken i Härnösand, Kramfors Örnsköldsvik och Sollefteå. 

Vad kan man söka för stödbelopp?
För en genomförd förstudie får man 60 000 kr. När ni har beviljats er förstudie så får ni utbetalt 80% av stödet i förskott (48 000 kr), resterande 20% (12 000 kr) betalas ut vid slutrapportering. Om ni inte lyckas genomföra er förstudie och leverera en godkänd slutrapport krävs förskottet tillbaka.

Stoppdatum:  Ni ska ha lämnat in er ansökan senast 25 april. Under vecka 20 tas beslut och ni meddelas om er ansökan är beviljad eller ej. Det är inte längre möjligt att söka i Härnösands kommun då det är fulltecknat. 

Samverkan: Alla projekt som bedrivs med stöd av Leader Höga Kusten ska ske i samarbete med minst två av tre aktörer i trepartnerskapet (offentlig, privat och ideell sektor) och vara till bred nytta, d.v.s. innebära förbättringar/ utveckling för fler än de som genomför projektet.

Ni kan inte få stöd för: 

  • Befintlig verksamhet 
  • Redan genomförda aktiviteter 
  • Investeringar 

Ideell tid: Varje förstudie behöver medfinansieras med minst 35 ideella timmar

Bild på personalen i Bygdsam Nätradalen

De Globala målen

Utvecklingsidéerna ni vill undersöka i en förstudie behöver vara tydligt kopplade till de tre hållbarhetsdimensionerna. Den sociala och ekonomiska utvecklingen ni vill ska ske behöver ske inom ekologins gränser, så som översiktsbilden om Globala målen visar till höger.

I ansökan beskriver ni hur ni planerar att integrera hållbarhetsdimensionerna, i slutredovisningen redovisar ni vilka kommande aktiviteter ni vill genomföra för att skapa en attraktiv plats och hur ni ska göra detta på ett hållbart sätt.

  • Social hållbarhet handlar om att dra nytta av kraften i samhällsutvecklingen för att skapa ökad inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet samt att främja hälsa och välmående för alla. 
  • Ekologisk hållbarhet handlar om att minimera all negativ påverkar på miljön och klimatet, att främja och bevara ekosystemens långsiktiga förmåga samt att trygga en god hushållning med våra naturresurser. 
  • Ekonomisk hållbarhet präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning. 

 

Bild på Bondbönorna

Kontakta en projektcoach

Genom förstudien ska ni få ökad kompetens om hur man genomför en kvalitativ utredning och hur ni på ett hållbart sätt kan gör er bygd mer attraktiv. 
 
Frågor? Kontakta Olivia så hjälper hon er!