Din lots till Höga Kusten

Syftet med projektet är att skapa intresse och nyfikenhet hos invånare i andra regioner genom att digitalt visa upp vilka möjligheter till livsstil ett boende i Höga Kusten ger och hitta en struktur för samverkan med bygdelotsar i Höga Kustens kommuner.

Om projektet

Syftet med projektet är att skapa intresse och nyfikenhet hos invånare i andra regioner genom att digitalt visa upp vilka möjligheter till livsstil ett boende i Höga Kusten ger. Projektet ska hitta en struktur för samverkan med bygdelotsar i Höga Kustens kommuner där vi jobbar med ett gemensamt ambasadörsskap. Det finns många bra initiativ på temat leva och bo i Höga Kusten. De flesta av dem är antingen lokala, initierade av Leader Höga Kusten eller branschnätverk. Det saknas en gemensam och heltäckande infrastruktur för att attrahera nya invånare till Höga Kusten och att få dem att stanna.

Ett sätt att skapa en sån struktur är att utveckla en digital Höga Kusten-lots samt ta fram ett koncept där bygder utvecklar ett strukturerat mottagande med fysiska lotsar. Den digitala lotsen blir en gemensam ingång till livet i Höga Kusten.

Projektet stämmer även väl överens med kommande lokala utvecklingsstrategins vision, mission och mål samt formuleringen om att med kreativitet, samverkan och öppenhet formar vi tillsammans ett innovativt, hållbart och inkluderande Höga Kusten för fler att bo, leva och verka – en nivå till. Projektet skapar möjlighet att testa och utforska olika sätt att introducera Höga Kusten för inflyttare.

Om projektet

Projektperiod
ht 2023 till vt 2024

Projektägar
Kramfors kommun

Projektledare
Olle Lidgren
073-270 45 58
olle.lidgren@kramfors.se

Webb och sociala medier
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 353 712 kronor

Medfinansiering från sökande
219 000 kronor

Total finansiering
1 572 712 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden