Kulturlyftet Örnsköldsvik

Förstudien ska bidra till att inventera, identifiera och utreda vilken kultur som finns i dag runt om i vår kommun.

Om projektet

Projektet är en förstudie som ska utreda förutsättningarna för ett större utvecklingsprojekt där man ska bidra till ett engagerat och inkluderande civilsamhälle där alla oavsett ålder, bakgrund och tillhörighet får en naturlig plats och ett sammanhang att vistas i. Förstudien ska genom att lyfta kulturfrågorna som en tillväxtmöjlighet medverka till att uppnå kommunens målsättning att bli 5 000 flera.

Förstudien ska bidra till att inventera, identifiera och utreda vilken kultur som finns i dag runt om i vår kommun, men också ta reda på vilken kultur som önskas finnas. Förstudien omfattar hela Örnsköldsviks kommuns landsbygder och genomförs i samverkan mellan Örnsköldsviks fyra Bygdsam-organisationer; Bygdsam Gideälvdal, Bygdsam Anundsjö, Bygdsam Grundsunda samt Bygdsam Nätradalen som projektägare. Tillsammans samlar Bygdsam-organisationerna ett fyrtiotal föreningar. 

Genom att stimulera och skapa nätverk för att upprätthålla, förnya och förstärka både kulturskapandet och kulturkonsumerandet bidrar idén till en plats där möjligheten att känna sig sedd, hörd och behövd ökar.

Om projektet

Projektperiod
ht 2023 – ht 2024

Projektägar
Bygdsam Nätradalen

Projektledare
Sofie Holmgren
070 229 79 78
sofie@bygdsamnatradalen.se

Webb och sociala medier
Bygdsam Nätradalen/Kulturlyftet

Projektet i media
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
328 221 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden